Integritetspolicy

Vi strävar efter att skydda din integritet. Denna integritetspolicy innehåller information om de uppgifter som vi kan samla in från dig och hur vi kan använda dessa uppgifter. Ta dig tid att läsa denna integritetspolicy noggrant. När du använder vår webbplats bör denna integritetspolicy läsas tillsammans med webbplatsens allmänna villkor.

1. Om oss

3. Vår behandling av dina personuppgifter

1. Om oss

I denna integritetspolicy hänvisar benämningarna ”vi” och ”oss” och ”RMP” till Risk Management Partners Limited. Vi är en global försäkringsförmedlare och en del av företagskoncernen Arthur J. Gallagher. För att tillhandahålla våra tjänster kommer vi att samla in och använda personuppgifter. Detta innebär att vi är en ”personuppgiftsansvarig” och vi ansvarar för att följa lagarna om skydd av personuppgifter. Vi har utsett en dataskyddsansvarig som ska övervaka vår hantering av personuppgifter. Om du har några frågor om hur vi samlar in, lagrar eller använder dina personuppgifter, kan du kontakta vår dataskyddsansvarig med hjälp av informationen i avsnittet Kontakta oss.

2. Om försäkringsmarknaden

De personuppgifter som vi samlar in och bearbetar kommer att delas med andra deltagare på försäkringsmarknaden, inklusive vissa som du inte har direktkontakt med. Du kan identifiera relevanta personuppgiftsansvariga genom försäkringsmarknadens livscykel på följande sätt:

 • I fall då du själv tecknade försäkringen: förmedlare som RMP kommer att vara personuppgiftsansvarig först. Försäkringsgivaren kommer också att vara personuppgiftsansvarig. RMP:s dataskyddsansvarig kan ge dig information om vilka andra försäkringsmarknadsaktörer som har fått dina personuppgifter.
 • Om din arbetsgivare eller en annan organisation har tecknat försäkringen till din fördel: du bör kontakta din arbetsgivare eller den organisation som har tecknat försäkringen och vederbörande ska då ge dig information om de förmedlare, såsom RMP, som de lämnade över dina personuppgifter till. RMP:s dataskyddsansvarig kan ge dig information om vilka andra försäkringsmarknadsaktörer som har fått dina personuppgifter.
 • Om du inte är försäkringstagare eller försäkrad: du bör kontakta organisationen som samlade in dina personuppgifter och vederbörande ska då ge dig information om relevant dataskyddskontaktperson.

För en mer detaljerad beskrivning av hur RMP kommer att lämna ut dina personuppgifter till försäkringsmarknadsaktörer, se den aktuella versionen av London Market Core Uses Information Notice, tillgängligt här och som utgör en del av vår integritetspolicy.

3. Vår behandling av dina personuppgifter

Vilka personuppgifter vi samlar in beror på vår relation till dig. Klicka på det avsnitt nedan som bäst beskriver ditt förhållande till oss. Exempelvis kommer vi att samla in mer detaljerade uppgifter om dig om du är en kund än vi skulle göra om du helt enkelt ställde en fråga om de tjänster som vi erbjuder. Ibland kommer vi att begära eller få särskilda kategorier av personuppgifter (uppgifter som rör din hälsa, genetiska eller biometriska uppgifter, fällande domar, sexliv, sexuell läggning, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelser, fackföreningsmedlemskap) eftersom dessa är relevanta för din försäkring eller din fordran (till exempel hälsouppgifter som rör en olycksfallsförsäkring) eller information om fällande domar i syfte att förebygga, upptäcka och utreda bedrägeri. Om du tillhandahåller oss med personuppgifter som rör andra personer måste du ge dem en kopia av denna integritetspolicy och få deras samtycke där vi ange att detta krävs för behandling av den personens personuppgifter, i enlighet med denna integritetspolicy.

Eventuella kunder eller parter som omfattas av en försäkring förmedlad av oss

Det här avsnittet kommer att beskriva vilka personuppgifter vi samlar in och använder om du är en potentiell kund och har skickat in dina personuppgifter för att vi ska kunna ge dig en offert för en försäkring eller om du är en part och skulle vara omfattad av en försäkring förmedlad av oss.

Vilka personliga uppgifter samlar vi in?

 • allmänna uppgifter, såsom ditt namn, födelsedatum, kön, förhållande till kunden (om du inte är den potentiella försäkringstagaren) samt identifierande uppgifter som personnummer, passnummer eller körkortsnummer
 • kontaktuppgifter inklusive adress, telefonnummer och e-postadress
 • information om ditt jobb, inklusive yrkestitel, företagsbeskrivning, utbildning, anställningshistorik och yrkesintyg
 • information om de råd du begär eller de tjänster som vi tillhandahåller, exempelvis kan vi behöva information som rör dina tidigare försäkringar och din skadehistorik för att ge råd om dina framtida behov
 • ekonomisk information, såsom din ekonomiska historik och dina ekonomiska behov, inkomst, bankinformation, betalningsinformation och övrig information som erhållits till följd av kreditupplysning
 • information som erhålls när vi utför kontroller av sanktionslistor
 • information erhållen genom vår användning av cookies – se vår cookiepolicy här för mer information
 • information som fångats upp in under inspelningar av våra telefonsamtal
 • dina marknadsföringspreferenser.

Vilka särskilda kategorier av personuppgifter samlar vi in?

 • information om din nuvarande eller tidigare fysiska eller psykiska hälsa, exempelvis information om ett en medicinsk fordran som du gjorde enligt en tidigare reseförsäkring, när du anger information om din fordringshistorik, eller information om din nuvarande hälsa då det är relevant för den försäkring du vill att RMP ska förmedla
 • information om straffrättsliga påföljder (inklusive brott och påstådda brott och alla varningar, domstolsstraff eller straffrättslig dom) – vi kan få denna information till följd av att vi genomför kontroller av sanktionslistor
 • information som rör professionella disciplinära åtgärder som du är eller har varit föremål för
 • dina politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelser eller fackföreningsmedlemskap.

Hur kommer vi att samla in dina personuppgifter?

 • direkt från dig eller från någon annan för din räkning på ett antal olika sätt, inklusive ansökningsformulär, inledande informationsdokument och mer allmänt under alla former av kommunikation såsom e-post och telefon
 • från andra tredje parter som kan introducera kunder för oss, till exempel en annan mäklare eller försäkringsbolag
 • via offentligt tillgängliga källor såsom internetsökmotorer och webbplatser för sociala medier
 • från andra företag inom Arthur J. Gallagher-koncernen
 • genom kundundersökningar och marknadsundersökningar
 • från kreditupplysning
 • via försäkringsbranschens bedrägeriförebyggande och -upptäckande databaser och screeningverktyg för sanktioner
 • från statliga myndigheter som DVLA eller HMRC och från tillsynsmyndigheter.

Vad vi använder dina personuppgifter till?

Vi kan behandla dina uppgifter för ett antal olika ändamål. För varje ändamål måste vi ha en rättslig grund för sådan behandling och vi förlitar oss på följande rättsliga grunder:

 • Vi behöver använda dina personuppgifter för att ingå i eller utföra vårt avtal med dig, till exempel för att kunna uppfylla våra skyldigheter enligt vårt avtal och förmedla lämplig försäkring måste vi använda dina personuppgifter för att ge dig en offert och avgöra marknadsposition.
 • Vi har ett genuint affärsmässigt behov att använda dina personuppgifter, exempelvis för att underhålla våra affärshandlingar, föra register över försäkringar som vi förmedlar och analysera och förbättra vår affärsmodell och våra tjänster. När vi använder dina personuppgifter för dessa ändamål har vi beaktat dina rättigheter och säkerställt att vårt affärsmässiga behov inte orsakar dig skada.
 • Vi har en juridisk eller lagstadgad skyldighet att använda dina personuppgifter. Tillsynsmyndigheter inför till exempel vissa registerföringsregler som vi måste följa.

När de uppgifter som vi behandlar klassas som en särskild kategori av personuppgifter måste vi ha en av följande ytterligare rättsliga grunder för sådan behandling:

 • Det är nödvändigt för försäkringsändamål och det är för viktigt allmänt intresse. Detta kommer att gälla när vi ger råd eller ordnar försäkring, hjälper till med eventuella fordringar enligt ett försäkringsavtal och genomför aktiviteter för att förebygga och upptäcka bedrägeri.
 • Användningen av särskilda kategorier av personuppgifter är nödvändig för att upprätta, utöva eller försvara våra lagliga rättigheter, till exempel när någon väcker rättsliga förfaranden mot oss eller vi själva vill väcka ett rättsligt förfarande.

Klicka nedan för mer information om de olika sätten vi använder dina personuppgifter och den rättsliga grund vi förlitar oss på.

Vem delar vi dina personuppgifter med?

Ibland kan vi dela dina personuppgifter med andra företag i Arthur J. Gallagher-koncernen eller med följande tredje parter för de syften som anges ovan:

 • våra försäkringspartner såsom andra försäkringsförmedlare, försäkringsbolag, återförsäkrare eller andra företag som agerar som försäkringsdistributörer
 • andra mäklare som agerar direkt för din räkning och som har kontaktat oss för att underlätta förmedling av en försäkring för dig
 • andra tredje parter som hjälper till med administrationen av försäkringar såsom revisorer, advokater och andra experter
 • byråer för upptäckt av bedrägeri och andra tredje parter som driver och underhåller register för bedrägeriupptäckt
 • tillsynsmyndigheter
 • polisen och andra tredje parter eller brottsbekämpande myndigheter då det är rimligt nödvändigt för att förebygga eller upptäcka brott
 • andra försäkringsgivare som tillhandahåller vår egen försäkring
 • branschorgan
 • inkassobyråer
 • kreditupplysningsbyråer
 • våra tredjepartsleverantörer såsom IT-leverantörer, finans- och betalningsleverantörer, aktuarier, revisorer, advokater, marknadsföringsbyråer, leverantörer av dokumenthantering, skatterådgivare och leverantörer av försäkringsprogramvara
 • utvalda tredje parter i samband med försäljning, överföring eller avyttring av vår verksamhet.

Om du vill ha ytterligare information om hur vi lämnar ut dina personuppgifter, se avsnittet ”Kontakta oss” nedan för vår kontaktinformation.

Kunder eller parter som omfattas av en försäkring förmedlad av oss

I det här avsnittet beskrivs vilka personuppgifter vi samlar in och använder om du är en kund eller en person som täcks av en försäkring som vi har förmedlat.

Vilka personliga uppgifter samlar vi in?

 • allmänna uppgifter, såsom ditt namn, födelsedatum, kön, förhållande till kunden (om du inte är försäkringstagaren) samt identifierande uppgifter som personnummer, passnummer eller körkortsnummer
 • kontaktuppgifter inklusive adress, telefonnummer och e-postadress
 • information om ditt jobb, inklusive yrkestitel, företagsbeskrivning, utbildning, anställningshistorik och yrkesintyg
 • information om de råd du begär eller de tjänster som vi tillhandahåller, vi kan exempelvis behöva information som rör dina tidigare försäkringar och din skadehistorik
 • information som är relevant för vårt försäkringsavtal eller eventuella fordringar som görs under avtalet, exempelvis om vi har förmedlat en fastighetsförsäkring för dig kommer vi att ha information om din fastighet och de personer som bor där
 • information som erhållits från begäran om justeringar under avtalstiden, som kan visa förändringar i dina personliga omständigheter som är relevanta för försäkringen vi har förmedlat
 • ekonomisk information, såsom din ekonomiska historik och dina ekonomiska behov, inkomst, bankinformation, betalningsinformation och övrig information som erhållits till följd av kreditupplysning
 • ekonomisk information som erhålls när du avslutar din försäkring och all information rörande avtalets slut
 • information som erhålls när vi utför kontroller av sanktionslistor
 • information erhållen genom vår användning av cookies – se vår cookiepolicy  här för mer information
 • information som fångats upp in under inspelningar av våra telefonsamtal
 • dina marknadsföringspreferenser.

Vilka särskilda kategorier av personuppgifter samlar vi in?

 • information om din nuvarande eller tidigare fysiska eller psykiska hälsa – till exempel när vi har förmedlat en sjukförsäkring för anställda kan vi ha information om dina anställdas olyckor och skador
 • information om straffrättsliga påföljder (inklusive brott och påstådda brott och alla varningar, domstolsstraff eller straffrättslig dom) – vi kan få denna information till följd av att vi genomför kontroller av sanktionslistor
 • information som rör professionella disciplinära åtgärder som du är eller har varit föremål för
 • alla andra särskilda kategorier av personuppgifter som du erbjuder när du kommunicerar med oss – observera att vi behandlar endast sådana uppgifter i den utsträckning som är nödvändig i samband med försäkringsavtalet eller i samband med rättsliga förfaranden. Vidare behandling kommer endast att ske med ditt uttryckliga medgivande.

Hur kommer vi att samla in dina personuppgifter?

 • direkt från dig eller från någon annan för din räkning på ett antal olika sätt, inklusive ansökningsformulär, inledande informationsdokument, försäkringsformulär, förnyelsevillkor, ansökan om justeringar under försäkringsperioden, när du behöver hjälp med en fordran och mer allmänt under alla former av kommunikation såsom e-post och telefon
 • från andra tredje parter som kan introducera kunder för oss, till exempel en annan mäklare eller försäkringsbolag
 • från andra mäklare som agerar direkt för din räkning och som har kontaktat oss för att underlätta förmedling av en försäkring för dig
 • från andra tredje parter som är involverade i det relevanta försäkringsavtalet eller den relevanta fordringen, såsom rättssökande, vittnen till en incident, skadereglerare och medicinska experter
 • via offentligt tillgängliga källor såsom internetsökmotorer och webbplatser för sociala medier
 • från andra företag inom Arthur J. Gallagher-koncernen
 • genom kundundersökningar och marknadsundersökningar
 • från kreditupplysning
 • via försäkringsbranschens bedrägeriförebyggande och -upptäckande databaser och screeningverktyg för sanktioner
 • från statliga myndigheter som DVLA eller HMRC och från tillsynsmyndigheter.

Vad vi använder dina personuppgifter till?

Vi kan behandla dina uppgifter för ett antal olika ändamål. För varje ändamål måste vi ha en rättslig grund för sådan behandling och vi förlitar oss på följande rättsliga grunder:

 • Vi måste använda dina personuppgifter för att ingå i eller utföra vårt avtal med dig. För att uppfylla våra avtalsstadgade skyldigheter och förmedla lämplig försäkringsskydd måste vi till exempel använda dina personuppgifter för att erbjuda dig lämpligt försäkringsskydd som uppfyller dina behov.
 • Vi har ett genuint affärsmässigt behov att använda dina personuppgifter, exempelvis för att underhålla våra affärshandlingar, föra register över försäkringar som vi förmedlar och analysera och förbättra vår affärsmodell och våra tjänster. När vi använder dina personuppgifter för dessa ändamål har vi beaktat dina rättigheter och säkerställt att vårt affärsmässiga behov inte orsakar dig skada.
 • Vi har en juridisk eller lagstadgad skyldighet att använda dina personuppgifter. Tillsynsmyndigheter inför till exempel vissa registerföringsregler som vi måste följa.

När de uppgifter som vi behandlar klassas som en särskild kategori av personuppgifter måste vi ha en av följande ytterligare rättsliga grunder för sådan behandling:

 • Det är nödvändigt för försäkringsändamål och det är för viktigt allmänt intresse. Detta kommer att gälla när vi ger råd eller ordnar försäkring, hjälper till med eventuella fordringar enligt ett försäkringsavtal och genomför aktiviteter för att förebygga och upptäcka bedrägeri.
 • [Du har gett ditt samtycke. Det kan förekomma vissa omständigheter då vi, utan ditt samtycke att använda dina särskilda kategorier av personuppgifter, inte skulle kunna ordna din försäkring. Vi meddelar dig när detta sker och även varför ditt samtycke är nödvändigt.]
 • Användningen av särskilda kategorier av personuppgifter är nödvändig för att upprätta, utöva eller försvara våra lagliga rättigheter, till exempel när någon har väckt rättsliga förfaranden mot oss eller vi själva vill väcka ett rättsligt förfarande.

Klicka nedan för mer information om de olika sätten vi använder dina personuppgifter och den rättsliga grund vi förlitar oss på.

Vem delar vi dina personuppgifter med?

Ibland kan vi dela dina personuppgifter med andra företag i Arthur J. Gallagher-koncernen eller med följande tredje parter för de syften som anges ovan:

 • våra försäkringspartner såsom andra försäkringsförmedlare, försäkringsbolag, återförsäkrare eller andra företag som agerar som försäkringsdistributörer
 • andra mäklare som agerar direkt för din räkning och som har kontaktat oss för att underlätta förmedling av en försäkring för dig
 • andra tredje parter som hjälper till med administrationen av försäkringar såsom skadereglerare, revisorer, advokater och andra experter
 • byråer för upptäckt av bedrägeri och andra tredje parter som driver och underhåller register för bedrägeriupptäckt
 • undersökningsföretag som vi ber undersöka påståenden för våra räkning i samband med misstänkt bedrägeri
 • tillsynsmyndigheter
 • polisen och andra tredje parter eller brottsbekämpande myndigheter då det är rimligt nödvändigt för att förebygga eller upptäcka brott
 • andra försäkringsgivare som tillhandahåller vår egen försäkring
 • branschorgan
 • inkassobyråer
 • kreditupplysningsbyråer
 • våra tredjepartsleverantörer såsom IT-leverantörer, finans- och betalningsleverantörer, aktuarier, revisorer, advokater, marknadsföringsbyråer, leverantörer av dokumenthantering, skatterådgivare och leverantörer av försäkringsprogramvara
 • utvalda tredje parter i samband med försäljning, överföring eller avyttring av vår verksamhet.

Om du vill ha ytterligare information om hur vi lämnar ut dina personuppgifter, se avsnittet ”Kontakta oss” nedan för vår kontaktinformation.

Rättssökande tredje part

I det här avsnittet beskrivs vilka personuppgifter vi samlar in och använder om du har sökt en fordran från en kund åt vilken vi har förmedlat försäkring.

Vilka personliga uppgifter samlar vi in?

 • allmänna uppgifter, såsom ditt namn, födelsedatum, kön samt identifierande uppgifter som personnummer, passnummer eller körkortsnummer
 • kontaktuppgifter inklusive adress, telefonnummer och e-postadress
 • om det är relevant för ditt krav kan vi även samla in följande uppgifter om dig:
  • information om ditt jobb, inklusive yrkestitel, företagsbeskrivning, utbildning, anställningshistorik och yrkesintyg
  • ekonomisk information, såsom din ekonomiska historik och dina ekonomiska behov, inkomst, bankinformation, betalningsinformation och övrig information som erhållits till följd av kreditupplysning
 • information som erhålls när vi utför kontroller av sanktionslistor
 • information erhållen genom vår användning av cookies – se vår cookiepolicy här för mer information
 • information som fångats upp in under inspelningar av våra telefonsamtal

Vilka särskilda kategorier av personuppgifter samlar vi in?

 • uppgifter om din nuvarande eller tidigare fysiska eller psykiska hälsa om det är relevant för din fordran – till exempel där du har skadats i en bilolycka och föraren är försäkrad med ett avtal som vi förmedlade
 • information om straffrättsliga påföljder (inklusive brott och påstådda brott och alla varningar, domstolsstraff eller straffrättslig dom) – vi kan få denna information om den är relevant för din fordran eller till följd av att vi genomför kontroller av sanktionslistor
 • information som är relevant för din fordran som avslöjar eller sannolikt kommer att avslöja din ras eller etnicitet, dina religiösa eller filosofiska övertygelser, dina politiska åsikter, eventuellt fackföreningsmedlemskap eller uppgifter om ditt sexliv eller din sexuella läggning – till exempel kan vi, när vi försöker bekräfta eller undersöka en fordring, få filer som innehåller någon av ovanstående information och vi kan även behöva samla in denna information för att bedöma värdet i din fordran
 • alla andra särskilda kategorier av personuppgifter som du erbjuder när du kommunicerar med oss om din fordran – observera att vi behandlar endast sådana uppgifter i den utsträckning som är nödvändig i samband med din fordran eller i samband med rättsliga förfaranden och vidare behandling kommer endast att ske med ditt uttryckliga medgivande.

Hur kommer vi att samla in dina personuppgifter?

 • direkt från dig
 • från vår kund som är försäkringstagaren
 • från andra tredje parter som är involverade i försäkringsprocessen, till exempel andra mäklare och försäkringsbolag
 • från andra tredje parter som är involverade i det relevanta försäkringsavtalet eller den relevanta fordringen, såsom andra rättssökande, vittnen till en incident, skadereglerare och medicinska experter
 • via offentligt tillgängliga källor såsom internetsökmotorer och webbplatser för sociala medier
 • från andra företag inom Arthur J. Gallagher-koncernen
 • via försäkringsbranschens bedrägeriförebyggande och -upptäckande databaser och screeningverktyg för sanktioner
 • från statliga myndigheter som DVLA eller HMRC och från tillsynsmyndigheter.

Vad vi använder dina personuppgifter till?

Vi kan behandla dina uppgifter för ett antal olika ändamål. För varje ändamål måste vi ha en rättslig grund för sådan behandling och vi förlitar oss på följande rättsliga grunder:

 • Vi har ett genuint affärsmässigt behov att använda dina personuppgifter, exempelvis för att underhålla våra affärshandlingar, föra register över försäkringar som vi förmedlar och fordringar enligt sådana avtal samt att analysera och förbättra vår affärsmodell och våra tjänster. När vi använder dina personuppgifter för dessa ändamål har vi beaktat dina rättigheter och säkerställt att vårt affärsmässiga behov inte orsakar dig skada.
 • Vi har en juridisk eller lagstadgad skyldighet att använda dina personuppgifter. Tillsynsmyndigheter inför till exempel vissa registerföringsregler som vi måste följa.

När de uppgifter som vi behandlar klassas som en särskild kategori av personuppgifter måste vi ha en av följande ytterligare rättsliga grunder för sådan behandling:

 • Det är nödvändigt för försäkringsändamål och det är för viktigt allmänt intresse. Detta kommer att gälla när vi hjälper till med eventuella fordringar enligt ett försäkringsavtal och genomför aktiviteter för att förebygga och upptäcka bedrägeri.
 • Användningen av särskilda kategorier av personuppgifter är nödvändig för att upprätta, utöva eller försvara våra lagliga rättigheter, till exempel när någon har väckt rättsliga förfaranden mot oss eller vi själva vill väcka ett rättsligt förfarande.

Klicka nedan för mer information om de olika sätten vi använder dina personuppgifter och den rättsliga grund vi förlitar oss på.

Vem delar vi dina personuppgifter med?

Ibland kan vi dela dina personuppgifter med andra företag i Arthur J. Gallagher-koncernen eller med följande tredje parter för de syften som anges ovan:

 • våra försäkringspartner såsom andra försäkringsförmedlare, försäkringsbolag, återförsäkrare eller andra företag som agerar som försäkringsdistributörer
 • andra mäklare som agerar direkt för din räkning och som har kontaktat oss för att underlätta förmedling av en försäkring för dig
 • andra tredje parter som hjälper till med administrationen av försäkringar såsom skadereglerare, revisorer, advokater och andra experter
 • byråer för upptäckt av bedrägeri och andra tredje parter som driver och underhåller register för bedrägeriupptäckt
 • undersökningsföretag som vi ber undersöka påståenden för våra räkning i samband med misstänkt bedrägeri
 • tillsynsmyndigheter
 • polisen och andra tredje parter eller brottsbekämpande myndigheter då det är rimligt nödvändigt för att förebygga eller upptäcka brott
 • andra försäkringsgivare som tillhandahåller vår egen försäkring
 • branschorgan
 • inkassobyråer
 • kreditupplysningsbyråer
 • våra tredjepartsleverantörer såsom IT-leverantörer, finans- och betalningsleverantörer, aktuarier, revisorer, advokater, marknadsföringsbyråer, leverantörer av dokumenthantering, skatterådgivare och leverantörer av försäkringsprogramvara
 • utvalda tredje parter i samband med försäljning, överföring eller avyttring av vår verksamhet.

Om du vill ha ytterligare information om hur vi lämnar ut dina personuppgifter, se avsnittet ”Kontakta oss” nedan för vår kontaktinformation.

Experter som har instruerats i samband med anspråk

I det här avsnittet beskrivs vilka personuppgifter vi samlar in och använder om du är en expert som har instruerats i samband med ett fordran som har gjorts enligt ett försäkringsavtal som vi har förmedlat.

Vilka personliga uppgifter samlar vi in?

 • allmänna uppgifter, såsom ditt namn samt identifierande uppgifter som personnummer, passnummer eller körkortsnummer
 • Kontaktuppgifter inklusive adress, telefonnummer och e-postadress
 • information om ditt jobb, inklusive yrkestitel, företagsbeskrivning, utbildning, anställningshistorik och yrkesintyg

Hur kommer vi att samla in dina personuppgifter?

 • direkt från dig
 • från andra tredje parter som är involverade i försäkringsprocessen och fordringsprocessen, till exempel andra mäklare och försäkringsbolag
 • via offentligt tillgängliga källor såsom internetsökmotorer och webbplatser för sociala medier
 • från andra företag inom Arthur J. Gallagher-koncernen

Vad vi använder dina personuppgifter till?

Vi kan behandla dina uppgifter för ett antal olika ändamål. För varje ändamål måste vi ha en rättslig grund för sådan behandling och vi förlitar oss på följande rättsliga grunder:

 • Vi har ett genuint affärsmässigt behov att använda dina personuppgifter, exempelvis för att underhålla våra affärshandlingar, föra register över försäkringar som vi förmedlar och affärsenheter vi interagerar med samt att analysera och förbättra vår affärsmodell och våra tjänster. När vi använder dina personuppgifter för dessa ändamål har vi beaktat dina rättigheter och säkerställt att vårt affärsmässiga behov inte orsakar dig skada.
 • Vi har en juridisk eller lagstadgad skyldighet att använda dina personuppgifter.

Klicka nedan för mer information om de olika sätten vi använder dina personuppgifter och den rättsliga grund vi förlitar oss på.

Vem delar vi dina personuppgifter med?

Ibland kan vi dela dina personuppgifter med andra företag i Arthur J. Gallagher-koncernen eller med följande tredje parter för de syften som anges ovan:

 • våra försäkringspartner såsom andra försäkringsförmedlare, försäkringsbolag, återförsäkrare eller andra företag som agerar som försäkringsdistributörer
 • andra tredje parter som hjälper till med administrationen av fordringar såsom skadereglerare, revisorer, advokater och andra experter
 • undersökningsföretag som vi ber undersöka påståenden för våra räkning i samband med misstänkt bedrägeri
 • tillsynsmyndigheter
 • våra tredjepartsleverantörer såsom IT-leverantörer, finans- och betalningsleverantörer, aktuarier, revisorer, advokater, marknadsföringsbyråer, leverantörer av dokumenthantering, skatterådgivare och leverantörer av försäkringsprogramvara

Vittnen till en incident

I det här avsnittet beskrivs vilka personuppgifter vi samlar in och använder om du har varit vittne till en incident som är föremål för en fordran som har gjorts enligt ett försäkringsavtal som vi har förmedlat.

Vilka personliga uppgifter samlar vi in?

 • allmänna uppgifter, såsom ditt namn, födelsedatum, kön och yrke
 • kontaktuppgifter inklusive adress, telefonnummer och e-postadress
 • information som är relevant för den incident du har bevittnat

Vilka särskilda kategorier av personuppgifter samlar vi in?

 • Särskilda kategorier av personuppgifter samlas endast in då det är relevant för en incident, till exempel ett särskilt hälsotillstånd som är relevant för ditt uttalande.

Hur kommer vi att samla in dina personuppgifter?

 • direkt från dig
 • från vår kund som är försäkringstagaren
 • från andra tredje parter som är involverade i fordringsprocessen, till exempel andra mäklare och försäkringsbolag
 • från andra tredje parter som är involverade i den relevanta fordringen eller den relevanta fordringen, såsom rättssökande, andra vittnen till en incident, skadereglerare och medicinska experter
 • via offentligt tillgängliga källor såsom internetsökmotorer och webbplatser för sociala medier

Vad vi använder dina personuppgifter till?

Vi kan behandla dina uppgifter för ett antal olika ändamål. För varje ändamål måste vi ha en rättslig grund för sådan behandling och vi förlitar oss på följande rättsliga grunder:

 • Vi har ett genuint affärsmässigt behov att använda dina personuppgifter, exempelvis för att underhålla våra affärshandlingar, föra register över fordringar som görs enligt försäkringar som vi har förmedlat och analysera och förbättra vår affärsmodell och våra tjänster. När vi använder dina personuppgifter för dessa ändamål har vi beaktat dina rättigheter och säkerställt att vårt affärsmässiga behov inte orsakar dig skada.
 • Vi har en juridisk eller lagstadgad skyldighet att använda dina personuppgifter. Tillsynsmyndigheter inför till exempel vissa registerföringsregler som vi måste följa.

När de uppgifter som vi behandlar klassas som en särskild kategori av personuppgifter måste vi ha en av följande ytterligare rättsliga grunder för sådan behandling:

 • Det är nödvändigt för försäkringsändamål och det är för viktigt allmänt intresse. Detta kommer att gälla när vi hjälper till med eventuella fordringar enligt ett försäkringsavtal och genomför någon aktivitet för att förebygga och upptäcka bedrägeri.
 • Du har gett ditt samtycke.
 • Användningen av särskilda kategorier av personuppgifter är nödvändig för att upprätta, utöva eller försvara våra lagliga rättigheter, till exempel när någon har väckt rättsliga förfaranden mot oss eller vi själva vill väcka ett rättsligt förfarande.

Klicka nedan för mer information om de olika sätten vi använder dina personuppgifter och den rättsliga grund vi förlitar oss på.

Vem delar vi dina personuppgifter med?

Ibland kan vi dela dina personuppgifter med andra företag i Arthur J. Gallagher-koncernen eller med följande tredje parter för de syften som anges ovan:

 • våra försäkringspartner såsom andra försäkringsförmedlare, försäkringsbolag, återförsäkrare eller andra företag som agerar som försäkringsdistributörer
 • andra tredje parter som hjälper till med administrationen av försäkringar och fordringar såsom skadereglerare, revisorer, advokater och andra experter
 • byråer för upptäckt av bedrägeri och andra tredje parter som driver och underhåller register för bedrägeriupptäckt
 • undersökningsföretag som vi ber undersöka påståenden för våra räkning i samband med misstänkt bedrägeri
 • tillsynsmyndigheter
 • polisen och andra tredje parter eller brottsbekämpande myndigheter då det är rimligt nödvändigt för att förebygga eller upptäcka brott
 • andra försäkringsgivare som tillhandahåller vår egen försäkring
 • branschorgan
 • inkassobyråer
 • våra tredjepartsleverantörer såsom IT-leverantörer, finans- och betalningsleverantörer, aktuarier, revisorer, advokater, marknadsföringsbyråer, leverantörer av dokumenthantering, skatterådgivare och leverantörer av försäkringsprogramvara
 • utvalda tredje parter i samband med försäljning, överföring eller avyttring av vår verksamhet.

Om du vill ha ytterligare information om hur vi lämnar ut dina personuppgifter, se avsnittet ”Kontakta oss” nedan för vår kontaktinformation.

Mäklare, försäkringsbolag och återförsäkringsbolag

I det här avsnittet beskrivs vilka personuppgifter vi samlar in och använder om du är en företagsmäklare, tredje part som förser en mäklare, utsedd representant, försäkringsgivare eller återförsäkringsgivare.

Vilka personliga uppgifter samlar vi in?

 • allmänna uppgifter, såsom ditt namn samt identifierande uppgifter som personnummer, passnummer eller körkortsnummer
 • Kontaktuppgifter inklusive adress, telefonnummer och e-postadress
 • information om ditt jobb, inklusive yrkestitel, företagsbeskrivning, utbildning, anställningshistorik och yrkesintyg
 • information som erhålls när vi utför kontroller av sanktionslistor
 • information som erhållits till följd av tillbörlig aktsamhet
 • all information vi registrerar om dina preferenser när du gör affärer med oss

Vilka särskilda kategorier av personuppgifter samlar vi in?

 • information om straffrättsliga påföljder (inklusive brott och påstådda brott och alla varningar, domstolsstraff eller straffrättslig dom) – vi kan få denna information till följd av att vi genomför kontroller av sanktionslistor
 • All information vi registrerar som är relevant när du gör affärer med oss

Hur kommer vi att samla in dina personuppgifter?

 • direkt från dig
 • från andra tredje parter som är involverade i försäkringsprocessen, till exempel andra mäklare och försäkringsbolag
 • via offentligt tillgängliga källor såsom internetsökmotorer och webbplatser för sociala medier
 • från andra företag inom Arthur J. Gallagher-koncernen
 • via försäkringsbranschens bedrägeriförebyggande och -upptäckande databaser och screeningverktyg för sanktioner

Vad vi använder dina personuppgifter till?

Vi kan behandla dina uppgifter för ett antal olika ändamål. För varje ändamål måste vi ha en rättslig grund för sådan behandling och vi förlitar oss på följande rättsliga grunder:

 • Vi måste använda dina personuppgifter för att ingå i eller utföra vårt avtal med dig.
 • Vi har ett genuint affärsmässigt behov att använda dina personuppgifter, exempelvis för att underhålla våra affärshandlingar, föra register över försäkringar som vi förmedlar och affärsenheter vi interagerar med samt att analysera och förbättra vår affärsmodell och våra tjänster. När vi använder dina personuppgifter för dessa ändamål har vi beaktat dina rättigheter och säkerställt att vårt affärsmässiga behov inte orsakar dig skada.
 • Vi har en juridisk eller lagstadgad skyldighet att använda dina personuppgifter.

När de uppgifter som vi behandlar klassas som en särskild kategori av personuppgifter måste vi ha en av följande ytterligare rättsliga grunder för sådan behandling:

 • Det är nödvändigt för försäkringsändamål och det är för viktigt allmänt intresse. Detta gäller när vi genomför aktiviteter för att förebygga och upptäcka bedrägeri.
 • Du har gett ditt samtycke.
 • Användningen av särskilda kategorier av personuppgifter är nödvändig för att upprätta, utöva eller försvara våra lagliga rättigheter, till exempel när någon har väckt rättsliga förfaranden mot oss eller vi själva vill väcka ett rättsligt förfarande.

Klicka nedan för mer information om de olika sätten vi använder dina personuppgifter och den rättsliga grund vi förlitar oss på.

Vem delar vi dina personuppgifter med?

Ibland kan vi dela dina personuppgifter med andra företag i Arthur J. Gallagher-koncernen eller med följande tredje parter för de syften som anges ovan:

 • våra försäkringspartner såsom andra försäkringsförmedlare, försäkringsbolag, återförsäkrare eller andra företag som agerar som försäkringsdistributörer
 • andra tredje parter som hjälper till med administrationen av försäkringar och fordringar såsom skadereglerare, revisorer, advokater och andra experter
 • byråer för upptäckt av bedrägeri och andra tredje parter som driver och underhåller register för bedrägeriupptäckt
 • tillsynsmyndigheter
 • polisen och andra tredje parter eller brottsbekämpande myndigheter då det är rimligt nödvändigt för att förebygga eller upptäcka brott
 • andra försäkringsgivare som tillhandahåller vår egen försäkring
 • branschorgan
 • våra tredjepartsleverantörer såsom IT-leverantörer, finans- och betalningsleverantörer, aktuarier, revisorer, advokater, marknadsföringsbyråer, leverantörer av dokumenthantering, skatterådgivare och leverantörer av försäkringsprogramvara
 • utvalda tredje parter i samband med försäljning, överföring eller avyttring av vår verksamhet.

Om du vill ha ytterligare information om hur vi lämnar ut dina personuppgifter, se avsnittet ”Kontakta oss” nedan för vår kontaktinformation.

Användare av våra olika RMP-webbplatser

I det här avsnittet beskrivs vilka personuppgifter vi samlar in och använder om du besöker och använder någon av RMP:s webbplatser.

Vilka personliga uppgifter samlar vi in?

 • allmän information som samlas in via webbplatsen, t.ex. ditt namn
 • kontaktuppgifter inklusive telefonnummer och e-postadress
 • dina marknadsföringspreferenser.
 • information erhållen genom vår användning av cookies – se vår cookiepolicy här för mer information

Hur kommer vi att samla in dina personuppgifter?

 • direkt från någon av de RMP-webbplatser du använder.

Vad vi använder dina personuppgifter till?

Vi kan behandla dina uppgifter för ett antal olika ändamål. För varje ändamål måste vi ha en rättslig grund för sådan behandling och vi förlitar oss på följande rättsliga grunder:

 • Vi har ett genuint affärsmässigt behov att använda dina personuppgifter, exempelvis för att upprätthålla våra affärsregister, övervaka användningen av vår webbplats, marknadsföra våra tjänster och förbättra vår affärsmodell och våra tjänster. När vi använder dina personuppgifter för dessa ändamål har vi beaktat dina rättigheter och säkerställt att vårt affärsmässiga behov inte orsakar dig skada.
 • Vi har en juridisk eller lagstadgad skyldighet att använda dina personuppgifter. Tillsynsmyndigheter inför till exempel vissa registerföringsregler som vi måste följa.

Klicka nedan för mer information om de olika sätten vi använder dina personuppgifter och den rättsliga grund vi förlitar oss på.

Vem delar vi dina personuppgifter med?

Vi kan dela dina personuppgifter med andra företag i Arthur J. Gallagher-koncernen för de syften som anges ovan.

4. Hur skyddar vi dina personuppgifter när vi skickar dem utomlands?

Ibland överför vi (eller tredje parter som handlar för vår räkning) personuppgifter som vi samlar in till länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”). Våra regelbundna överföringar inkluderar:

Om andra överföringar till länder utanför EES sker kommer dessa att vara föremål för lämpliga mekanismer för att säkerställa att de har en adekvat skyddsnivå.

Om du vill ha mer information om våra dataöverföringar och de åtgärder vi vidtar för att skydda dina personuppgifter, kontakta oss med hjälp av informationen i avsnittet ”Kontakta oss”.

5. Vilka marknadsföringsaktiviteter genomför vi?

Om du har gett ditt godkännande för marknadsföring kan vi, då och då, förse dig med information om våra produkter eller tjänster eller våra partners produkter eller tjänster. Vi skickar marknadsföring som vi tror att du är intresserad av. En ”avsluta prenumerationen”-länk visas i alla våra e-postmeddelanden med marknadsföringssyfte. För att avsluta prenumerationen på våra marknadsföringsmeddelanden via e-post som klickar du helt enkelt på länken, när som helst. Alternativt kan du kontakta oss för att uppdatera dina preferenser på uk.unsubscribe@rmpartners.co.uk. Under sådana omständigheter fortsätter vi att vid behov skicka tjänstrelaterad kommunikation (inte marknadsföring).

6. Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

Vi lagrar bara dina personuppgifter så länge som det är rimligt nödvändigt för att uppfylla de syften som anges i denna integritetspolicy och för att uppfylla våra lagstiftade och/eller juridiska skyldigheter. Vi har en detaljerad lagringspolicy som reglerar hur länge vi lagrar olika typer av uppgifter. Den exakta tidslängden beror på i vilket syfte vi samlade in personuppgifterna, till exempel:

För mer information om hur länge dina personuppgifter kommer att lagras, se avsnittet ”Kontakta oss” för att kontakta oss.

7. Automatiserad behandling

När ett beslut krävs gällande din försäkring kan vi ibland fatta sådana beslut genom automatiserade metoder. Den automatiska processen kommer att ta hänsyn till den information som du tillhandahåller oss (till exempel information om fastigheten som du vill försäkra) såväl som annan information som postnummer och statistik över lokal brottslighet, för att avgöra om din försäkringsansökan kan godtas samt ta beslut om premier. När vi tar automatiserade beslut som rör dig kan du kan begära att beslutet granskas av en enskild beslutsfattare.

8. Dina rättigheter

Enligt dataskyddslagstiftningen har du rätt att göra vissa förfrågningar angående de personuppgifter som vi lagrar om dig. Vi debiterar dig vanligtvis inte för hanteringen av dessa förfrågningar. Om du vid något tillfälle vill utöva dessa rättigheter, kontakta oss genom att använda informationen som anges i avsnittet ”Kontakta oss”. Det kan uppstå fall där vi inte kan uppfylla din förfrågan (om det exempelvis skulle strida mot vår skyldighet att efterleva andra lagar). Om vi inte kan genomföra din förfrågan förklarar vi orsaken för dig och vi kommer alltid att svara på alla dina förfrågningar. Det kan också finnas omständigheter då ditt val att utöva någon av dessa rättigheter (som rätten att radera, rätten att begränsa behandling av uppgifter och rätten att ta tillbaka sitt samtycke) kan innebära att din försäkring inte längre kan tillhandahållas och det kan därför leda till att ditt försäkringsavtal upphör. Du kommer då att förlora rätten att väcka fordran eller erhålla någon förmån, inklusive rörande händelser som inträffade innan du utnyttjade din rätt att radera dina personuppgifter, om vår förmåga att hantera fordran har påverkats. Dina avtalsvillkor anger vad som kommer att hända om ditt avtal upphävs. Dina rättigheter inkluderar:

Rätten till åtkomst till dina personuppgifter

Du har rätt till att begära en kopia av de personuppgifter som vi lagrar om dig och viss information om hur vi använder dem.

Vi kommer vanligtvis att förse dig med dina personuppgifter skriftligen, såvida du inte begär något annat eller om du har gjort din begäran med elektroniska medel, i vilket fall informationen kommer, om möjligt, att tillhandahålls dig på elektronisk väg.

Rätten till rättelse

Vi vidtar rimliga åtgärder för att se till att personuppgifterna som vi lagrar om dig är korrekta och fullständiga. Du kan dock be oss att ändra eller uppdatera dem om du tror att de är inkorrekta eller ofullständiga.

Rätten att radera

Du har rätt att be oss radera dina personuppgifter under vissa omständigheter, till exempel när du drar tillbaka ditt samtycke eller när personuppgifterna vi har samlat in inte längre är nödvändiga för det ursprungliga syftet. Detta måste dock vägas mot andra faktorer. Vi kan till exempel ha lagstadgade och/eller juridiska skyldigheter som innebär att vi inte kan göra som du begär.

Rätten till begränsning av behandlingen

Under vissa omständigheter har du rätt att be oss sluta använda dina personuppgifter, till exempel om du tror att vi inte längre behöver använda dina personuppgifter eller om du tror att de personuppgifter som vi har lagrat om dig är felaktiga.

Rätten till dataportabilitet

Du har rätt, under vissa omständigheter, att be oss att överföra personuppgifter som du har lämnat till oss till en annan tredje part som du väljer.

Rätten att invända mot marknadsföring

Du kan när som helst be oss att sluta skicka marknadsföringsmeddelanden till dig. Du kan göra detta antingen genom att klicka på ”avsluta prenumerationen”-länken som finns i alla e-postmeddelanden som vi skickar till dig eller så kan du använda informationen i avsnittet ”Kontakta oss” för att kontakta oss. Om du väljer att inte ta emot marknadsföringsmeddelanden kan vi fortfarande skicka dig tjänstrelaterade meddelanden (inte marknadsföring) vid behov.

Rättigheter avseende automatiserad beslutsfattning

Du kan kontakta oss med hjälp av informationen i avsnittet ”Kontakta oss” och be oss om att granska beslutet om du har varit föremål för ett automatiserat beslut och inte håller med om resultatet.

Rätten att återkalla samtycke

Vi ber om ditt samtycke för viss användning av dina personuppgifter. När vi gör detta har du rätten att återkalla ditt samtycke till ytterligare användning av dina personuppgifter.

Rätten att lämna in ett klagomål till ICO

Du har rätt att klaga till Information Commissioner’s Office om du anser att någon av vår användning av dina personuppgifter bryter mot tillämpliga lagar och/eller bestämmelser om dataskydd. Mer information finns på ICO:s webbplats: https://ico.org.uk/. Detta påverkar inte dina andra lagliga rättigheter eller rättsmedel.

9. Hur vi skyddar dina uppgifter

För att skydda dina uppgifter använder vi en rad organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder. När vi har gett dig (eller du har valt) ett lösenord ansvarar du för att hålla lösenordet konfidentiellt. Vänligen dela inte ditt lösenord med någon. Inom RMP begränsar vi åtkomsten till dina uppgifter till dem som behöver informationen för de syften som anges ovan. Vi använder brandväggar för att blockera obehörig trafik till servrarna och de faktiska servrarna befinner sig på en säker plats som endast kan nås av behörig personal. Våra interna rutiner täcker lagring, åtkomst och utlämnande av dina uppgifter.

10. Kontakta oss

Du kan kontakta vår dataskyddsansvarig om du har några frågor om hur vi samlar in, lagrar eller använder dina personuppgifter:
Dataskyddsansvarig
The Walbrook Building
25 Walbrook
London EC4N 8AW
UK.DPO@rmpartners.co.uk

11. Uppdateringar av denna integritetspolicy

Vi kan behöva göra ändringar i denna sekretesspolicy med jämna mellanrum, till exempel till följd av nya statliga bestämmelser, ny teknik eller annan utveckling i lagar om dataskydd eller integritet i allmänhet. Du kommer att få en kopia av den senaste integritetspolicyn. Du kan även se ändringar genom att besöka vår webbplats här regelbundet. Denna integritetspolicy uppdaterades senast den: 25 maj 2018

Anmäl dig för att få de senaste nyheterna från RMP

Kortform av integritetsmeddelande

Risk Management Partners Limited är personuppgiftsansvarig för alla personuppgifter som du tillhandahåller oss samt de personuppgifter som har överlämnats till oss av en tredje part. Vi samlar in och behandlar uppgifter om dig för att skapa försäkringsavtal och för att behandla fordringar. Dina uppgifter används även för affärsändamål såsom bedrägeriförebyggande och -upptäckt samt ekonomisk förvaltning. Detta kan innebära att dina uppgifter delas med tredje parter såsom försäkringsbolag, återförsäkringsbolag, andra mäklare, skadereglerare, kreditupplysningstjänster, tjänsteleverantörer, professionella rådgivare, tillsynsmyndigheter, polis och statliga myndigheter eller bedrägeribekämpande organ.
Vi spela ibland in telefonsamtal för att hjälpa oss övervaka och förbättra tjänsten vi tillhandahåller. För mer information om hur dina uppgifter används och dina rättigheter i förhållande till dina uppgifter, se vår integritetsmeddelande på https://rmpartners.co.uk/privacy-policy. Om du lämnar ut personuppgifter till oss som rör någon annan måste du berätta för dem att du lämnar deras personuppgifter till oss och visa dem en kopia av detta meddelande.

  Du kan avregistrera dig från marknadsföringsmeddelanden när som helst genom att kontakta oss